دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
معرفی

مشخصات فردی

نام : علی   دلاور

پست الکترونیکی : a-delavar@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : روشهای تحقیق و آمار

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مرتبه علمی : استاد

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه روشهای تحقیق و آمار

نوع استخدام : قطعی

تاریخ استخدام : 1376/11/01

علی دلاور

محل خدمت:   دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مرتبه علمی : استاد

^